8 de decembro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE SILLEDA

 


Home / PLENOS / PLENO 25-03-2010 / MOCIÓN PARA A NON SUPRESIÓN DO SERVIZO G

PLENO 25-03-2010

MOCIÓN PARA A NON SUPRESIÓN DO SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. FOI REXEITADA, XA QUE NON VOTARON NIN SEQUEREA A URXENCIA E POLO TANTO NON ENTRARON A DEBATELA.

30/03/2010

 

AO PLENO DO CONCELLO DE SILLEDA

Paula Fernández Pena, voceira do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Silleda, presenta

para o seu estudio, debate e aprobación, se procede, por parte do Pleno do concello a seguinte

MOCIÓN:

Son moitos os logros acadados nos últimos anos en materia de igualdade tanto a nivel

estatal como autonómico, nomeadamente en materia lexislativa. Nembargantes, son moitas as

actuacións que restan por implementar, pois unicamente lexislando non se pode acadar a

igualdade real entre mulleres e homes.

E moito o que queda por facer e moitos os mandatos legais autonómicos pendentes de

cumprirse e desenrolarse. O actual goberno da Xunta de Galicia atópase nunha situación de

parálise xeneralizada e, en particular, no que atinxe á igualdade.

Pero, neste caso, non só estamos falando de inacción, de desidia e de falta de interese nas

políticas de igualdade por parte do goberno da Xunta de Galicia, se non da aniquilación dun

organismo consolidado na realización de políticas de igualdade, o Servizo Galego de Promoción da

Igualdade do home e da muller.

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do home e da muller creouse no ano 91 a

través da aprobación da Lei 3/1991 de 14 de xaneiro.

O obxectivo que marcaba a Lei 3/1991 de creación do Servicio Galego de Promoción da

Igualdade do Home e da Muller era e é o de promover a igualdade de dereitos e a non

discriminación entre homes e mulleres, a participación e integración das mulleres na vida social,

cultural, económica e política de Galicia. A promoción da igualdade nun ámbito familiar, laboral e

político.

Para o vindeiro ano celebraríase o 20 aniversario da posta en marcha dun organismo

autónomo na actualidade adscrito á Secretaría Xeral da Igualdade da Presidencia da Xunta de

Galicia segundo establece o Decreto 325/2009 do 18 de xuño. Este organismo conta ademais con

outro órgano superior integrado por representantes de todas as Consellerías do Goberno de Galicia

xunto con cinco persoas de relevante prestixio no eido das ciencias sociais, económicas e xurídicas

designadas polo Consello da Xunta. Entre as funcións do Consello do SGI atópase a de coordinar a

actividade das distintas Consellerías dirixida a consecución dos obxectivos do SGI.

Un órgano que, ata o de agora, ningunha forza política cuestionaba. Pero vimos de

atoparnos con que na páxina
web do SGI hai un Anteproxecto de Lei no que se propón, entre

outras cousas, a supresión do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do home e da muller.

Proponse a supresión dun órgano que, con máis intensidade nunhas ocasións e con menos

noutras, se encargou de defender os dereitos da muller galega, de poñer en marcha numerosas

campañas para sensibilizar a cidadanía e para loitar por acadar a igualdade do oportunidades entre

as mulleres e os homes galegos.

Non está de máis lembrar que entre as funcións deste órgano están:

a) O estudio da situación da muller galega nos eidos legal, educativo, sanitario, social e

cultural.

b) O estudio e seguimento da lexislación vixente naqueles aspectos que afecten ó principio de

igualdade e elaborar propostas de modificacións de normas que o dificulten ou impidan.

c) A coordinación de todos os traballos e actividades que desenvolvan os distintos

departamentos da Xunta en temas que afecten a situación da muller.

d) Esixir o cumprimento da lexislación laboral no relativo á xornada de traballo, condicións

laborais, prestacións sociais e igualdade de remuneración.

A exposición de motivos da Lei 3/1991 recolle que este organismo debería existir mentres

persistiran calquera tipo das situacións de discriminación que deron lugar a súa existencia.

E segundo este anteproxecto de lei a supresión deste órgano motívaa a austeridade.

Por todo o exposto, dende o Grupo Municipal Socialista de Silleda non compartimos que sexan

as políticas de igualdade as que teñan que sufrir os recortes orzamentarios motivados pola

austeridade.

Así mesmo consideramos fundamental a pervivencia deste organismo porque seguen existindo

as múltiples formas de discriminación que motivaron a súa creación, razóns que nos levan a

presentar a seguinte moción para o seu debate en Pleno:

Instar a Xunta de Galicia para que non suprima o organismo autónomo Servizo

Galego de Promoción da Igualdade do home e da muller.

 

 

 

 

 


E-mail: silleda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera